Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Otázky a odpovědi

Naše technologie a bezpečná železnice

V Brně 30. listopadu 2022

Otázky a odpovědi

Satelity ve službě železničního provozu, systém doplňující traťové zabezpečení a fungující jako součást traťové navigace: stručně a přehledně o věcech, na které se ptáte nebo reagujete např. na sociálních sítích.

Jak často na naší železnici dojde k projetí návěstidla, tedy k situaci, kdy zjednodušeně řečeno vlak nezastaví na červenou?

Za rok 2021 Drážní úřad evidoval 174 mimořádných událostí tohoto typu, přičemž v posledních deseti letech jejich počet narůstá (oproti roku 2012, kdy jich bylo 88, se téměř zdvojnásobil). K projetí návěstidla tedy nyní průměrně dojde zhruba jednou za dva dny. V 45 případech tato nepovolená jízda vlaku vedla do úseku trati, kudy měl projíždět jiný vlak. Ačkoli jen výjimečně došlo ke kolizi, nebezpečí srážky je vysoké. I Drážní úřad pokládá uvedené číslo za vysoké, poukazuje také na růst počtu těchto události v posledních letech (v roce 2020 jich bylo 150, v roce 2017 126). Viz Výroční zpráva o bezpečnosti, Drážní úřad 2021.

Z jakého principu vychází naše řešení?

Pracujeme se schopností určit díky satelitním signálům polohu vlaku s přesností na decimetry (což mj. umožňuje správně popsat provoz na dvoj- a vícekolejných tratích, tedy spolehlivě detekovat pojížděnou kolej).  Systém tak umí přesně vyhodnotit kolizní situaci a upozornit na ni strojvedoucího například prostřednictvím vlakové navigace, kterou už nyní používá např. dopravce ČD Cargo. V případě, že bude možné pracovat s daty Správy železnic (SŽ) o postavení konkrétní vlakové cesty, bude systém univerzálně použitelný. I bez těchto dat může plně fungovat např. v koncových úsecích jednokolejných tratí, resp. v traťových úsecích bez výhybek. 

Nevyžaduje toto řešení investice do datové infrastruktury kolem železnice?

Hovoříme zde o sdílení dat, která reálně existují, jedná se jen o jejich poskytnutí třetí straně (což je v souladu s evropskou legislativou – European Data Act). Náklady na zřízení patřičného datového rozhraní se pohybuje v řádu desítek tisíc Kč a nejsou vyžadovány speciální investice do datové infrastruktury nad rámec běžné modernizace, kterou SŽ provádí. 

Není efektivnější soustředit se na zabezpečení železniční infrastruktury, zavádění zabezpečovacího systému ETCS a podobně?

Bezpečnostní funkce našich NavSuite- produktů efektivně doplňují a posilují systémy použité „na kolejích“, čímž snižují riziko selhání lidského faktoru, časté příčiny mimořádných událostí. Hovoříme zde o sekundárním systému, které může mít význam u všech typů tratí a jejich zabezpečení. Během zavádění ETCS (dle národního implementačního plánu až do roku 2040), které je časově i finančně náročné, může náš systém fungovat už do dvou let. Svou úlohu může následně plnit i po plném zavedení ETCS jako sekundární bezpečnostní vrstva, jak tomu je na železnicích v Asii nebo Severní Americe. 

Nepřinese to jen další přístroj, který může také selhávat nebo vyvolávat falešné poplachy?

Antikolizní systém, který rozvíjíme, je funkční na platformě vlakové navigace (NavTrain), která už je k dispozici v běžném provozu a sama o sobě vytváří prevenci lidského selhání. Jedná se o řešení, které optimalizuje nakládání s informacemi potřebnými pro jízdu vlaku (tabelární jízdní řád, tabulky traťových poměrů, případné mimořádnosti, v případě sdílení dat se SŽ i údaje o postavení vlakové cesty ). Systém lze zabezpečit před výpadky způsobem obvyklým u kritické infrastruktury. K falešným poplachům by nemělo docházet vzhledem k přesnosti satelitních dat. Spuštění systému navíc bude předcházet pečlivé prověření každého traťového úseku včetně odladění přesnosti detekce pojížděné koleje. Již řadu měsíců toto ladění realizujeme díky lokalizačním jednotkám NavCom, které mají všechny lokomotivy Vectron a Traxx dopravce ČD Cargo.

Více informací

Petr Sec

Společně zjistíme potřeby a stanovíme rámec projektu a propojíme vaše zadavatele s našimi specialisty.

Marek Zelenka

Špatně provedená digitalizace může firmu položit. Udělejme to správně, máme na to profi tým.

Sledujte naše novinky na Twitteru: www.twitter.com/a_betrian